Miljøansvar

NEK Kabel AS er medlem av RENAS og viser miljøansvar

Elektriske og elektroniske produkter inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Som importør/produsent av elektriske og elektroniske produkter, er vi derfor pålagt å delta i en returordning for kasserte produkter. Vi samarbeider med RENAS - returselskapet for næringselektro - for å oppfylle den såkalte EE-forskriften og hindre at helse- og miljøskadelige stoffer kommer på avveie.

Riktig valg for miljøbevisste kunder

Oppfyllelse av EE-forskriften bør være et selvsagt krav ved innkjøp av elektriske og elektroniske produkter. EE-forskriften pålegger nemlig alle produsenter og importører av elektriske og elektroniske produkter å ha et system for innsamling og behandling av kasserte produkter. Vi oppfyller dette kravet gjennom medlemskapet i RENAS. For oss er det en selvfølge å ta ansvar for egne produkter, men fremdeles står mange bedrifter utenfor returordningene, uten at de oppfyller EE-forskriften på annen måte. Derfor har ditt valg av leverandør betydning for miljøet vårt.

Miljøansvar for egne produkter

Gjennom medlemskap i RENAS bidrar vi til å finansiere den landsomfattende returordningen for kasserte elektriske og elektroniske produkter. Den gjør det mulig for alle, fra privatpersoner til bedrifter, å levere kasserte produkter gratis til mer enn 140 mottak over hele landet. I tillegg tar også forhandlere og kommunale mottak imot avfallet. På denne måten jobber vi sammen for å hindre at miljøgifter som bly, PCB, kadmium, kvikksølv og bromerte flammehemmere kommer på avveie.